Forretningsbetingelser

  Nørgård Mikkelsen er organiseret som et aktieselskab (A/S) med CVR nr. 34644519 og har hjemsted i Odense. 

  Disse forretningsbetingelser gælder for enhver opgave, som Nørgård Mikkelsen udfører, med mindre andet er skriftligt aftalt. 

  1. Opgaven

  1.1 Kunden er ansvarlig for at levere en opgavebeskrivelse med det nødvendige indhold - samt informationsmateriale med tilhørende specifikationer og instruktioner, som er nødvendig for at opgaven afvikles kan på et tilstrækkeligt oplyst grundlag, 

  1.2 Kunden er ansvarlig for at yde rimeligt samarbejde med Nørgård Mikkelsen i spørgsmål vedrørende opgaver, 

  1.3 Kunden er ansvarlig for at overholde eventuelle yderligere ansvarsområder eller forpligtelser, fx. systemadgang eller dataad-gang, der er nødvendig for en opgaves afvikling.  

  1.4 Når Nørgård Mikkelsen modtager en opgave, aftales omfanget heraf med kunden, hvorefter dette kan justeres efter behov. 

  1.5 Mangelfuld levering, fejlagtigte informationer eller ændrede forudsætninger fra Kunden kan give anledning til ekstra betaling. 

  1.6 Hvis kunden ikke rettidigt leverer alle nødvendige forudsæt-ninger, informationer og data, kan Nørgård Mikkelsen ikke garantere rettidigt levering eller drages til ansvar for, at det aftalte leveringstidspunkt ikke overholdes. 

  1.7 Almindeligvis opbevares kopi af den færdige ydelse/materiale i 2 år efter leveringen, dog kun ½ år efter samarbejdets ophør. Nørgård Mikkelsen udleverer en kopi på anmodning, forudsat af der er ingen forfaldne krav. Kunden betaler tidsforbrug og omkostningerne forbundet hermed. 

  2. Annullering

  2.1 Ønsker kunden at annullere en opgave efter igangsættelse, er kunden forpligtet til at betale den budgetandel, som vedrører allerede udført arbejde. 

  2.2 Eventuelle omkostninger forbundet med annuleringen betales af Kunden, herunder bl.a, men ikke begrænset til, forpligtelser vedr. den planlagte produktion som Nørgård Mikkelsen eller dennes underleverandører hæfter for.

  2.3 Begge parter har forpligtet sig til at begrænse omkostningerne i forbindelse med en annullering.

  3. Behandling af personoplysninger

  3.1 Nørgård Mikkelsen behandler personoplysninger i forbindelse med udførelse af opgaver, og er i den forbindelse dataansvarlig for den pågældende behandling. Spørgsmål vedrørende vores databehandling kan sendes til vores interne persondatakordinator på gdpr@nmic.dk. For nærmere information om vores håndtering af persondata henvises til Nørgård Mikkelsens Privatlivspolitik, som kan læses på Nørgård Mikkelsens hjemmeside. 

  4. Fortrolighed

  4.1 Parterne forpligter sig til under og efter et samarbejde at behandle viden om hinanden fortroligt.

  4.2 Nørgård Mikkelsen er forpligtet til at behandle alle oplysninger i relation til opgaven og Kunden fortroligt. Alle medarbejdere og freelancere hos Nørgård Mikkelsen har underskrevet en fortrolighedserklæring.

  5.Fakturering og betaling

  5.1 Hvis andet ikke er aftalt, fremsendes faktura ved opgavens afslutning. Nørgård Mikkelsen forbeholder sig retten til undervejs i processen at aconto-fakturere ved langvarige produktioner eller ved større eksterne udgifter.

  5.2 Betalingsbetingelserne er 20 dage fra fakturadato, medmindre andet er aftalt. Ved for sen betaling beregnes renter og omkostninger i henhold til renteloven, og Nørgård Mikkelsen er berettiget til forudover det skyldige beløb, også at opkræve disse udenretslige udgifter af Kunden.

  5.3 Nørgård Mikkelsen har ret til omgående at fremsætte krav om betaling af forfaldne og uforfaldne tilgodehavender hos Kunden, at overgive tilgodehavender til retslig inkasso samt at stoppe alle leverancer, såfremt betalinger udestår.

  5.4 Udover den tilbudte eller aftalte pris, er Nørgård Mikkelsen berettiget til at kræve betaling for:

  • Ekstra arbejde der påløber som følge af ufuldstændigt, uegnet eller mangelfuldt materiale leveret af Kunden samt ændringer i briefing efter igangsættelse.

  • Overarbejde eller andre foranstaltninger, der aftales med Kunden efter aftalens indgåelse.

  • Ekstra omkostninger som følge af ændringer i afgifter og lign.

  5.5 Anerkender Kunden ikke en faktura, er Kunden forpligtet til senest 5 dage efter modtagelsen af faturaen at reklamere skriftligt.  

  6. Ansvar, ansvarsbegrænsning og forsikring

  6.1 Nørgård Mikkelsen er ansvarlig for at sikre, at den leverede ydelse er i overensstemmelse med den danske markedsføringslov (§§ 1-11) med de nedenfor anførte begræsninger.

  6.2 Hvis der benyttes prismarkedsføring er Kunden altid ansvarlig for, at denne lever op til gældende lovgivning og Forbrugerombudsmandens retningslinjer på området. Hvis Kunden leverer leads til Nørgård Mikkelsen er Kunden ansvarlig for, at disse er opsamlet lovligt og lovligt kan bruges i det omfang, der aftales mellem parterne.

  6.3 Nørgård Mikkelsens ansvar omfatter ikke ansvar for indirekte tab eller driftstab, herunder tab af data, tabt indtjening, tab af goodwill, tab som følge af forsinkelse eller af omdømme eller andre former for indirekte tab.

  6.4 Nørgård Mikkelsen anvender sikker mail i de situationer, hvor modtageren er sat op til at kunne modtage sikker mail. Nørgård Mikkelsen er ikke ansvarlige for uautoriserede ændringer, virus, hacking eller lignende.

  6.5 Det er kundens ansvar, at alle leverede forudsætninger, informationer og data overholder den for Kunden gældende lovgivning, herunder ikke krænker tredjemands patent-, ophavs- eller varemærkeret.

  6.6 Kunden sikrer, at anden lovgivning og branchekutymer mv. iagttages. Kunden orienterer skriftligt Nørgård Mikkelsen i passende tid forud for Ydelsens levering om særlige lov- og produktkrav mv., som Nørgård Mikkelsen skal tage højde for.

  7. Materiale og rettigheder

  7.1 Såfremt intet andet er aftalt, får Kunden, betinget af betaling, leveret det udarbejdede materiale i færdig form. Hermed menes, at udarbejdet materiale leveres i uredigerbare filer.

  7.2 Aftales der mellem Parterne, at der skal ske levering af materiale til Kundens videre bearbejdning, er Kunden ansvarlig for, at al videre bearbejdning fra overdragelsestidspunktet holdes fri fra enhver form for krænkelse af immaterielle rettigheder. Nørgård Mikkelsen fraskriver sig ethvert ansvar overfor krav opstået efter overdragelsestidspunktet af materialet og på baggrund af Kundens videre bearbejdning.

  7.3 Nørgård Mikkelsen sikrer, at alt udleveret materiale på overdragelsestidspunktet holdes fri for tredjemandsrettigheder. For så vidt angår Kundens videre brug af det udleverede materiale, i såvel redigerbar som uredigerbar form, gælder, at Kunden selv er ansvarlig for overholdelse af alle rettigheder i forbindelse med videre brug, herunder, men ikke begrænset til evt. forlængelse af brugsrettigheder på tekster, lydfiler, billeder med mere. Nørgård Mikkelsen fraskriver sig ethvert ansvar overfor krav opstået efter overdragelsestidspunktet af det udleverede materiale og på baggrund af Kundens manglende iagttagelse af evt. forlængelse af rettigheder til Kundens videre brug.

  8. Ophavsret og markedsføring

  8.1 Såfremt intet andet er aftalt, får Kunden, betinget af betaling, brugsretten til det udarbejdede materiale på det danske marked.

  8.2 Nørgård Mikkelsen og dertilhørende underleverandører kan, med mindre andet er aftalt, gøre brug af Kundens kendetegn og leverede ydelser som led i egen markedsføring, forudsat at det sker loyalt og under iagttagelse af fortrolighedsforpligtelsen.

  9. Reklamation og mangler

  9.1 Reklamation skal ske skriftligt og senest 5 arbejdesdage efter levering af en ydelse eller delydelse har fundet sted. For mangler, som ikke kan opdages ved omhyggeligt undersøgelse, skal reklamation ske senest 5 arbejdsdage efter, at fejlen/manglen ved almindelig agtpågivenhed kunne være opdaget.

  9.2 Nørgård Mikkelsen kan ikke drages til ansvar for fejl og mangler der efter fristens udløb reklameres.

  10. Lovvalg og værneting

  10.1 Eventuelle tvister mellem Nørgård Mikkelsen og en kunde afgøres efter dansk ret og kan alene indbringes for domstole i Danmark efter retsplejelovens regler.

  11. Videresalg

  11.1 Hostingydelser leveret af Nørgård Mikkelsen eller Nørgård Mikkelsens samarbejdspartnere er til personligt brug og må ikke videresælges. Dette gælder også hosting af flere domæner på samme webhotel.

   

  Februar 2023

  Nørgård Mikkelsen A/S